กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหา  การคัดเลือก  การบรรจุ  และการแต่งตั้งบุคลากร 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต  

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ  การสร้างขวัญ  กำลังใจ  

  • การให้คุณ ให้โทษ

คู่มือวินัยและการรักษาวินัย

- คู่มือการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

- คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต  พ.ศ. 2552

  • การสร้างขวัญและกำลังใจ

- การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  การคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

- สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- ทุนการศึกษา