สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตฯ

 1. แนวทางการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดิ่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้ประเภทที่ 16.90(1) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

  2. สรุปกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่ม (ตอนที่ 2) และผลิตภัณฑ์ที  ใช้เป็นเครื่องดื่มที่่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และสามารถละลายน้ำได้ประเภทที่ 16.90(1) ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 

 3. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในฯ 

3.1 พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ลว. 18 มีนาคม 2560

3.2 พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

3.3 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ลว. 8 พฤษภาคม 2522

3.4 กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.5 กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

3.6 กฎกระทรวง กำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลว. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

3.7 กฎกระทรวง การพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.8 กฎกระทรวง กำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.9 กฎกระทรวง กำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก) ลว. ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.10  กฎกระทรวง การอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.11 กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. 12 ก.ย. 2560

3.12 กฎกระทรวง การยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลว. 3 ก.ค. 2563 

3.13 กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ลว 12 ก.ย 60

3.14 กฎกระทรวง การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ลว 12 ก.ย 60

3.15 กฎกระทรวง กำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว.12 ก.ย. 2560

3.16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดองค์การสาธารณกุศล ลว 16 ก.ย 60

3.17 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศกำหนดเป็นองค์การสาธารณกุศล ลว 16 ก.ย 60

3.18 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต ลว. 16 กันยายน 2560

3.19 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดประเภทสินค้าที่เสียภาษีโดยใช้แสตมป์สรรพสามิตหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลว. 16 กันยายน 2560

3.20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจาก เดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมีหลักประกัน ลว. 16 ก.ย. 2560

3.21 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมอาจขอชำระภาษีภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมฯ โดยมีหลักประกัน (ฉ. ๒) ลว. 6 พ.ย. 2560

3.22 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การตีความประเภทสินค้าเครื่องดื่มตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.23 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.24 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒) ลว. ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

3.25 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและราคาค่าบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ลว. ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

3.26 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า การพิจารณาราคาฐานนิยม และสถานที่ขายสินค้า ลว. ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

3.27 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ผ่อนผันการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาฯ การจดทะเบียนสรรพสามิต และการจัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้านำเข้าฯ ลว. 7 มิ.ย. 2561

3.28 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล ลว. ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

3.29 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล (ฉบับที่ ๒) ลว. ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

3.30 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องดื่มเข้มข้นฯ ลว. 25 ธันวาคม 2560

3.31 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจวัดปริมาณน้ำตาล สำหรับสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะผง เกล็ดฯ (ฉบับที่ 2) ลว. 23 ก.ย. 2563

3.32 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต คำขอรับใบแทนฯ คำขอย้ายหรือเลิกหรือโอนกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การจดทะเบียนสรรพสามิต ลว. ๑๖ ก.ย. 2560

3.33 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบรายการภาษีสรรพสามิต และสถานที่ยื่นแบบรายการภาษีสรรพสามิต ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.34 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดแบบบัญชีประจำวัน แบบบัญชีรับจ่ายสินค้า แบบงบเดือน และสถานที่สำหรับยื่นงบเดือนและแบบบัญชีรับจ่ายสินค้า ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.35 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชําระภาษีฯ โดยมีหลักประกัน ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๐

3.36 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.37 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่าและการปิดแสตมป์สรรพสามิต สำหรับสินค้าเครื่องดื่ม ลว. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.38 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการซื้อหรือสั่งซื้อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.39 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการทำบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่าย การใช้และการเก็บรักษาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.40 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.41 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการนำสินค้าออกจากโรงงานอุตสาหกรรมไปเก็บไว้ในสถานที่อื่นใดตามมาตรา ๒๖(๑) หรือการนำสินค้าจากคลังฯ ลว. 16 ก.ย. 2560

3.42 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ ลว 16 ก.ย 60

3.43 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ ฉบับที่ 2 ลว 17 ธ.ค. 61

3.44 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ ฉบับที่ 3 ลว.10 ม.ค 62

3.45 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ ฉบับที่ 4 ลว 9 ก.ค 63

3.46 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีและคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรฯ ฉบับที่ 5 ลว 19 เม.ย. 64

3.47 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการลดหย่อนและการคืนภาษี สําหรับสินค้าที่ผลิตขึ้นจากสินค้าที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว ลว 16 ก.ย 60

3.48 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การยกเว้นภาษีสําหรับสินค้าที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า ลว. 16 ก.ย. 60

3.49 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว สำหรับสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. 16 ก.ย. 2560

3.50 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ลว 9 ม.ค. 62

3.51 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตรามูลค่าร้อยละศูนย์ สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผัก ฉบับที่ 2 ลว. 5 ส.ค. 62

3.52 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลว. 9 ก.ค. 2563

3.53 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าสำหรับเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่น ลว 1 ต.ค. 62

3.54 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการใช้ระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล ในการบริหารการจัดเก็บภาษีฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.55 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลว. ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

3.56 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0614 ว 1459 ลว. 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง กำหนดวงเงินประกันค่าภาษี

3.57 หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0615 ว 1509  ลว 19  ตุลาคม 2560  เรื่อง การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี

3.58. หนังสือกรมสรรพสามิต ด่วนมาก ที่ กค 0615 ว1683 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรือง การกำหนดวงเงินประกันค่าภาษี

3.59. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ. 2543 ลว. 19 กันยายน 2543