กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

10.jpg

กิจกรรมแบ่งบุญสวย กับกลุ่มตรวจสอบภายใน

  • กลุ่มตรวจสอบภายในนำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งบุญสวย ส่งต่อเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้/หมดอายุ รับบริจาคเครื่องสำอางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ร่วมกันคัดกรอง คัดแยกเครื่องสำอาง และส่งมอบเครื่องสำอางให้ศูนย์รับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มตรวจสอบภายในขอขอบคุณบุคลากร กรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคและได้ร่วมทำบุญกับกลุ่มตรวจสอบภายในมา ณ ที่นี่

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 ระหว่างวันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2567 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2566 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

1.1.jpg

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 2

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิต ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข โดยเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต “โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน” เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม และป้องกันทุจริต อันจะนำไปสู่ราชการใสสะอาด
ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติฯ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 3 หน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้แก่ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

4.jpg

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร 

2.1.jpg

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนกันยายน และกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสินค้ามาจำหน่าย ถือเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”