กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_4696สโขทัย.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่ายบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

แบบสำรวจ2561.jpg

แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อสำรวจความเห็นผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ โดยให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ (ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม/ภาคสรรพสามิตพื้นที่)เป็นผู้จัดทำแบบสอบถามนี้ เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับหน่วยงาน สำหรับทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2561

11062706_434705203382169_7229010497703695953_n.jpg

IA+ Team : กลุ่มตรวจสอบภายใน รับรางวัลชนะเลิศ KM ดีเด่น 

IA+ Team : กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่

1. นางปริษา ยังมีสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ 
2. 
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
3. 
นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
4. 
นางสาวสุพรรษา แตชะวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รับรางวัลชนะเลิศ KM ดีเด่น ครั้งที่ 1/2558 ในการประกวด Story board เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเอกชน โดยได้รับเกียรติกจาก  ดร.ธีราวุฒิ คงปรีชา ผู้อำนวยการโครงการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4 


 

IMG_20150818_133941.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดการความรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด ให้สามารถตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_20150511_100037.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในที่โอนย้ายมาใหม่  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ทำให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1431591312387.jpg

โครงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมสรรพสามิต ณ มูลนิธีบ้านนกขมิ้น  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

กลุ่มตรวจสอบภายใน  และเครือข่าย  นำเงินและสิ่งของที่รับบริจาค จากกรมสรรพสามิต ไปบริจาค ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า  และยากจนในมูลนิธี  และร่วมกันเลี้ยงขนมเด็ก ๆ 

DSC03526.JPG

ศึกษาดูงาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยตรวจสอบ. ACL ( Audit Command Language )  

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตศึกษาดูงาน ณ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ในการนำโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยตรวจสอบ. ACL ( Audit Command Language ) โดยได้รับความร่วมมือ และความรู้ ประสบการณ์ จากสำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเป็นอย่างดี

1412588850691.jpg

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2557 และไหว้ศาลในกรมสรรพสามิต เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้การปฏิบัติงานราบรื่นตลอดปีงบประมาณ 2557