กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_8658.JPG

โครงการสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน"  รุ่นที่ 1

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโครงการสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561

 

IMG_8121.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_7487.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_7022.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คู่มือตัดผลประโยชน์.jpg

ระบบตรวจตัดปีผลประโยชน์

สแตมป์และอื่นๆ

  

IMG_6165.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงิน และการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 -12 มกราคม 2561 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_4478.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย บัญชี พัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี