กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดตรวจ พท 2_๒๑๐๒๒๓_0.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตได้เข้าตรวจการปฎิบัติงาน  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบราร  การปฎิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย  การพัสดุ  การจัดเก็บรายได้  การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2  ระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม  2564 โดยมี นางสาวรัษฎา   วานิชกร สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

อบรมพัสดุผ่าน Zoom_๒๑๑๐๐๖_1.jpg

การจัดอบรม "โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านพัสดุ" 

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านพัสดุ" ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม  2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการปฎิบัติงานด้านพัสดุ และเพื่อให้มีแนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ปิดตรวจอำนาจเจริญ 14-18 DEC 2020_๒๐๑๒๒๑_1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร  การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563  โดยมีนางอรสา  ทองบุญรอด  สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ปิดตรวจชัยนาท​ 27 พย_2.63_๒๐๑๑๓๐.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี และการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2563  โดยมีนายศุภนิตย์   เศวตวัฒนา  สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

S__143196167.jpg

ประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงานและนโยบายด้านการเงินและบัญชี ด้านการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน และพัสดุ

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับสำนักบริหารการคลังและรายได้ เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงานและนโยบายด้านการเงินและบัญชี ด้านการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน และพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมราชวัตร  ชั้น 5  เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน  2563 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันปิยะ​63_๒๐๑๐๒๘_0.jpg

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (วันปิยมหาราช) โดยมีนายลวรณ  แสงสนิท  อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในพิธี ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมสรรพสามิต  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

236009.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายลวรณ  แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 

236003.jpg

การประกวดผลงานนวัตกรรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พลิกเกมการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ"

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมในการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "พลิกเกมการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมของหน่วยงานรัฐ"  โดยได้รับรางวัลดังนี้ 

รางวัลชมเชย ประเภทเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต ภายใต้ชื่อผลงาน "ระบบตรวจสอบใบอนุญาต (AL : Audit Excise License)" 

รางวัลชมเชย ด้านการนำเสนอผลงานนวัตกรรม   เมื่อวันที่  29 - 30 กันยายน 2563  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์  กรุงเทพ