กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_0999.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน "General Conforms : GC" รอบที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน "General Conforms : GC" รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

IMG_8816.JPG

โครงการสัมมนา หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน" รุ่นที่ 2

     นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน" รุ่นที่ 2 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561

IMG_8658.JPG

โครงการสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน"  รุ่นที่ 1

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิตมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโครงการสัมมนาหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน" รุ่นที่ 1 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561

 

IMG_8121.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_7487.jpg

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

IMG_7022.JPG

ตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและการเบิกจ่าย การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี