กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

16.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

วันที่ 12 ธันวาคม 2565
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

INT ESG (1).jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้"

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 120 ขวด ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

INT (1).jpg

กรมสรรพสามิตจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2566 เพื่อให้บุคลากรกรมสรรพสามิตได้รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566

 

502614.jpg

วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การรับ-นำส่งเงินรายได้ จากการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและประเด็นปัญหา"

นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การรับ-นำส่งเงินรายได้ จากการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและประเด็นปัญหา" ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ในหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและทักษะที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise ”

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


 

487734.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการศึกษาเข้าดูงาน

 

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪️ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪️ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
▪️ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
▪️ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪️ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪️ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

487144.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล
วันที่ 18 มกราคม 2566
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกตและข้อพึงระวังของการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ช่วงที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

2.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด