กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" ประจำเดือนมิถุนายน

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 112 ขวด ประจำเดือนมิถุนายน ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.jpg

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความรู้ด้านการเงินและบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุของสำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566
ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''อภิปรายประเด็นปัญหาและการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน" โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

S__95854721.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" ประจำเดือนพฤษภาคม

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 250 ขวด ประจำเดือนพฤษภาคม ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

536562.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมโครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" ประจำเดือนเมษายน

กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการตามแผน ESG กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ "แยกขวด แยกฝา เพื่อพี่ไม้กวาดและน้องต้นไม้" กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ส่งมอบขวด และฝา จำนวน 121 ขวด ประจำเดือนเมษายน ให้กับผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารการคลังและรายได้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1  ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน และ 1 - 8 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายยุคล กำเหนิดแขก สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

7.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪︎ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪︎ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
▪︎ สำนักงานประกันสังคม
▪︎ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪︎ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪︎ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ