กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน”

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐสู่การบริการที่เป็นเลิศและยั่งยืน” ซึ่งได้ส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อ “ระบบการตรวจสอบใบอนุญาต (AL Plus+ : Audit Excise License Plus+) ” ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเลขานุการกรม/สำนักงานสรรพสามิตภาค ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับรางวัลดังนี้

     1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทรางวัลนวัตกรรมต่อยอด

     2. รางวัลชมเชยด้านการนำเสนอ

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

1.jpg

กิจกรรม ปลูกต้นไม้รักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ESG” ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ณ สวนฟ้าใสไอโกะ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และศึกษาดูงานวิถีชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และนำน้ำหมักชีวภาพจากยาสูบของกลางมามอบให้กับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน ณ บ้านร้อยเสา ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

1.jpg

กิจกรรม ตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม Excise ESG Day ประจำเดือนสิงหาคม และกิจกรรมตลาดนัดหมุนเวียน (Circular Market) เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเอาเสื้อผ้า สิ่งของที่ใช้แล้วมาจำหน่าย เพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และเป็นการลดการกำจัดขยะ รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บุคลากรในสังกัดกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยนำสินค้ามาจำหน่าย ถือเป็นการสับเปลี่ยน หมุนเวียน และกลับมาใช้ใหม่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ EASE Excise กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน”

1.jpg

กิจกรรม รณรงค์ลดการใช้พลังงาน

กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยโลกอย่างยั่งยืน ในช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.

1.png

กิจกรรม Excise Exercise Day

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม Excise Exercise Day เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม2566 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 

1.png

กิจกรรม Morning Talk / Lunch Talk

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรม Lunch Talk เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนการตรวจสอบและมอบหมายงานเพิ่มเติมภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน

360147471_629749729251101_6851807382511800129_n.jpg

Say No to Plastic Day (วันงดใช้พลาสติก)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายในจัดกิจกรรม Say No to Plastic Day (วันงดใช้พลาสติก)
♻️ ลดการใช้แก้วพลาสติก ลดขยะ ลดโลกร้อน 🌍