กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

502614.jpg

วิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การรับ-นำส่งเงินรายได้ จากการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและประเด็นปัญหา"

นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติจากสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6 เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง "การรับ-นำส่งเงินรายได้ จากการรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและประเด็นปัญหา" ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ในหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษี การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและทักษะที่หลากหลายพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise ”

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นางขนิษฐา จิรจินดา สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


 

487734.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการศึกษาเข้าดูงาน

 

ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪️ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪️ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
▪️ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
▪️ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪️ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪️ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

487144.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล
วันที่ 18 มกราคม 2566
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกตและข้อพึงระวังของการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ช่วงที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

2.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ระหว่างวันที่ 16 - 26 มกราคม 2566 โดยมี นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างด 

7.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน

 

ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต
นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
▪︎ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
▪︎ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
▪︎ สำนักงานประกันสังคม
▪︎ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪︎ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
▪︎ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

16.jpg

โครงการสัมมนาหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

วันที่ 12 ธันวาคม 2565
นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ความเสี่ยง/ข้อสังเกต ข้อพึงระมัดระวังในการปฏิบัติงาน"
ในหลักสูตร "การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหาร สำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฎิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและผลการดำเนินงานด้านการบริหารด้านการเงินและเบิกจ่ายการพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การเปรียบเทียบคดี การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในและเงินกองทุนสวัสดิการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี