กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และ นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการพัสดุ" โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 " ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

1.jpg

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากอธิบดี กรมสรรพสามิต เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

“การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร เป็นการประเมินโดยกรมบัญชีกลาง และมีคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและผู้บริหารของกรมบัญชีกลาง เป็นผู้พิจารณารับรองผลการประเมิน
การพิจารณาผลเพื่อการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงบริบทของประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงานว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายของหน่วยงาน นำไปสู่การกำกับดูแลองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือกับการบริหารงานของภาครัฐ

 

กรมสรรพสามิต ได้รับผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อยู่ในระดับดี (Leveraging) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้ส่งเข้าร่วมประเมิน จำนวน 27 หน่วยงาน และผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หน่วยงาน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของกรมสรรพสามิต ที่เป็นตามยุทธศาสตร์ EASE EXCISE (ESG) ด้านการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance)

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง”

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต นำโดยนางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2568 ของกรมบัญชีกลาง มีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้
▪︎ เทคนิค วิธีดำเนินงาน ตามประเด็นการพิจารณา 12 ประเด็น โดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
▪︎ การจัดทำ Audit Universe และการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดย นางสาวประภัสสร เสนาพล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ทางคณะผู้ตรวจสอบภายในรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมุมมองการทำงานระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ ขอขอบคุณค่ะ

 

1.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวไปรยา อาจเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน และ นางสาวประภัสสร เสนาพล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายหัวข้อ ''ประเด็นข้อควรระวังเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงิน" โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการตรวจสอบภาษี ป้องกันและปราบปราม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์ EASE Excise ระหว่างวันที่ 18 - 21มีนาคม 2567 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

1.jpg

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๗ ปี

 

10.jpg

กิจกรรมแบ่งบุญสวย กับกลุ่มตรวจสอบภายใน

  • กลุ่มตรวจสอบภายในนำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งบุญสวย ส่งต่อเครื่องสำอางที่ไม่ได้ใช้/หมดอายุ รับบริจาคเครื่องสำอางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้ร่วมกันคัดกรอง คัดแยกเครื่องสำอาง และส่งมอบเครื่องสำอางให้ศูนย์รับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มตรวจสอบภายในขอขอบคุณบุคลากร กรมสรรพสามิตทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคและได้ร่วมทำบุญกับกลุ่มตรวจสอบภายในมา ณ ที่นี่

 

1.jpg

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิตเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

คณะผู้ตรวจสอบภายใน นำโดย นางสาวไปรยา อาจเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ การรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การเปรียบเทียบคดี การเงินการบัญชีในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านสรรพสามิตพื้นที่ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี