กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการ กรมสรรพสามิต

ระเบียบเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  แนวปฎิบัติการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิต ว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ.2562

  ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2563

 ระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ.2563

 ระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสโมสร ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนสรรพสามิตสโมสร พ.ศ.2563

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547