สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว279  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)  

 แนวทางการปฎิบัติการพิจารณางด หรือลดค่าปรับฯ ช่วงกรณีการแพร่ระบาดของCovid-19 (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว423  ลงวันที่ 10 กันยายน 2563) 

 การดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว171  ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

 การดำเนินการซื้อยา และเวชภัณฑ์ฯ หรือพัสดุป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว115  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563)