กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

1.1 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว279  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  เรื่อง  แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1.2 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว423  ลงวันที่ 10 กันยายน 2563  เรื่อง  แนวทางการปฎิบัติการพิจารณางด หรือลดค่าปรับฯ ช่วงกรณีการแพร่ระบาดของCovid-19 

1.3 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว171  ลงวันที่ 24 เมษายน 2563  เรื่อง  การดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

1.4 ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว115  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563  เรื่อง  การดำเนินการซื้อยา และเวชภัณฑ์ฯ หรือพัสดุป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019  

1.5 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563  เรื่อง  การบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019