กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ค่าล่วงเวลา

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงิน (ที่ กค 0617/ว1276 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559)

 ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.63/ว436  18 ธันวาคม 2550)

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550)

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ