สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การรับและนำส่งเงิน

 แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการอนุมัติการถอนคืนรายได้แผ่นดิน (ด่วนมาก ที่ กค 0420.1/ว.78)

 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการชำระภาษีอากรและเงินรายรับอื่นด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ. 2529

  ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักรายรับจ่ายขาดและถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. 2550

  มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (ที่ 330/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินผลประโยชน์เป็นเช็ค พ.ศ.2537

 หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563)

 การขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในระบบ GFMIS (หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/3364 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550)

 เวลาปิดบัญชีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0617.2/ว 50 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559)

 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (ที่ กค 0409.2/ว589  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562)

 แนวทางการตรวจสอบการรับและนำส่งเงินผ่านระบบตรวจสอบภายใน

 ซักซ้อมการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (หนังสือสำนักบริหารการคลังและรายได้ ที่ กค 0617/ว 461 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)