สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
Bangkok 3 Area Excise Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ค่าการศึกษาบุตร

  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2562

  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560

  ประเภทและอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561)

  แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ กค0408.5/ว371  ลงวันที่ 22 กันยายน 2560)

  ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)

  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าศึกษาบุตร ( ที่ กค 0422.3/ว152 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558)

  การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556)

  การกำหนดแบบการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับค่าศึกษาบุตร (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553)

  การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว116 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551)