กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หนังสือเวียนและแนวทางการปฎิบัติ

 การเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน กรมสรรพสามิต

  การขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในระบบ GFMIS (บัญชีพัก) (0409.7/11270)

  ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพื่อรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ต (0617.2/ว116)

  การเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง และอัตราค่าธรรมเนียม (0617/ว1255)

 แนวทางปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้กรณีขอใช้สิทธิ์ตามโครงการรถยนต์คันแรก

  ชี้แจงเพิ่มเติมซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค กรณีได้รับเงินสมทบจากข้าราชการ

  รูปแบบ PDF 

  INFOGRAPHIC 

 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการชำระเงินภาษีอากรและเงินรายรับอื่นด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2529

 การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 มาตรฐานการกำกับดูแลระดับภาค