กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ค่าปรับเปรียบเทียบคดี

กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 ข้อหารือกรณีการเบิกเงินสินบนและเงินรางวัล

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินรางวัล วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล และวิธีการรับแจ้งความนำจับ พ.ศ. 2560

 ฉบับที่ 2 ลว. 4 มี.ค. พ.ศ. 2562

 ฉบับที่ 3 ลว. 11 ก.พ. พ.ศ. 2564

 ฉบับที่ 4 ลว. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2565

 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2560

 ฉบับที่ 2 ลว. 28 พ.ย. พ.ศ. 2562

 ฉบับที่ 3 ลว. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2565

 ระเบียบกรมสรรพสามิต การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในคดีจับกุมผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ของกลาง พ.ศ. 2560

 ฉบับที่ 2 ลว. 28 พ.ย. พ.ศ. 2562

 ฉบับที่ 3 ลว. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2565

 ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 ฉบับที่ 2 ลว. 5 มี.ค. พ.ศ. 2562

 ฉบับที่ 3 ลว. 28 พ.ย. พ.ศ. 2562

 ฉบับที่ 4 ลว. 19 เม.ย. พ.ศ. 2564

 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 564/2560 การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี

 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 619/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับการขายทอดตลาด และการปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560

 ฉบับที่ 2 ลว. 30 มิ.ย. พ.ศ. 2563 คำสั่งสรรพสามิต 354/2563

 ฉบับที่ 3 ลว. 19 เม.ย. พ.ศ. 2564 คำสั่งสรรพสามิต 196/2564

 คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 512/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการดำเนินคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับคดี

 ฉบับที่ 3 ลว. 29 ธ.ค. พ.ศ. 2565 คำสั่งสรรพสามิต 749/2565 (ยกเลิกคำสั่งกรมสรรพสามิตที่ 603/2562 ฉบับที่ 2)