กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department สื่อมัลติมีเดีย

แบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ (e-Government Receipt)

การเบิกค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน

สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว

VDO การตรวจสอบพัสดุประจำปี

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

VDO สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

VDO ใบเสร็จรับเงินสูญหายต้องทำอย่างไร

ใบเสร็จรับเงินสูญหายต้องทำอย่างไร

VDO การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 VDO การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

 VDO การใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ   

ข้อควรระวังในการใช้ใบเสร็จรับเงิน