กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อหารือ

  ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2564

             สรุปข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2564 (รูปแบบ PDF)

             สรุปข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2564 (รูปแบบ E-book)   

 

   ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2563               

 

  ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2562

 

   ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2561 

 

  ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2560

 

    ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2559

 

     ข้อหารือกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี 2558