กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มตรวจสอบภายใน(Internal Audit Group )2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้หน่วยงาน Knowledge Management (KM)

  • แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
  • การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
  • หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
  • แนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านพัสดุ
  • แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
  • แนวทางการตรวจสอบการปฎิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและจัดเก็บรายได้
  • การตรวจสอบการรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ณ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่/สาขา