สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภททั่วไป ระดับอาวุส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภททั่วไป ระดับอาวุส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต ผ่านระบบ Zoom

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ” ซึ่งจัดอบรมขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

อบรมการใช้งานระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านพัสดุ”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประชุมการพิจารณาเกี่ยวกับประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเสียภาษีอัตราศูนย์ สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่นำไปวิจัยพัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง”

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการอบรมหลักสูตร “ราคาขายปลีกแนะนำ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom