สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำนงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อยื่นเอกสารการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลว 15 มี.ค. 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ เพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการฯ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการ สสพ.พังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการ HR Excise: Care & Share ครั้งที่ 3

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตให้การต้อนรับ The Ministry of Economy and Finance แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาดูงานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทย

กรมสรรพสามิต | Excise Department

คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติราชการสสพ.กระบี่ และพังงา

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการเติมสาร Marker COVERTRACE®2308

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตคุณธรรม ครั้งที่ 2

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้บริหารกรมสรรพสามิตร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมธนารักษ์ ปีที่ 90