สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การรับสมัครข้าราชการเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การรับสมัครข้าราชการเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรง ตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบฯ ลงวันที่ 10 พ.ย. 2564

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภททั่วไป ระดับอาวุส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประเภททั่วไป ระดับอาวุส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสรรพสามิต ผ่านระบบ Zoom

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นางสิริพร ธนนันทนสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไขข้อข้องใจทำอย่างไรให้เบิกจ่ายถูกต้อง” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application Zoom

ข่าวทั้งหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 5/2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

พิธีรับมอบ ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 5/2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุม อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2564

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หลักสูตร "การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการ และบริการ เพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรภาครัฐยุคดิจิทัล" (Process and Service Innovation Development for Digital Government)

กรมสรรพสามิต | Excise Department

โครงการสัมมนา หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพทางการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การฝึกอบรม โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพิ่มเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต หลักสูตรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1-2