sanha1.jpg
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo.gif
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

logo.gif
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินประเภท (อำนวยการระดับสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล