downloadBL.gif
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ม ให้บริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว คำขอหนังสือรับรอง ฯลฯ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ผบ3.jpg
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

sanha1.jpg
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

 : ผู้บันทึกข้อมูล