ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ม ให้บริการของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ แบบคำขอมีบัตรประจำตัว คำขอหนังสือรับรอง ฯลฯ

 

 เลือกเมนู การบริหารงานบุคคล เมนูย่อย คู่มือการปฏิบัติงาน (ซ้ายมือ)