รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง)


จำนวน 4 ตำแหน่ง
ผู้ที่สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกรมสรรพสามิต และจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

.images6.png

.ผบ1.jpg

.ผบ2.jpg

.ผบ3.jpg