สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผ่านช่องทาง Facebook สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล1. ผ่านกิจกรรมที่เผยแพร่และรับฟังทาง Social media : Facebook ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  และทาง Facebook ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2. โครงการ HR Excise : Care & Share เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2565

- แผนงานโครงการ

- รายงานสรุป

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผ่านกิจกรรมที่เผยแพร่และรับฟังทาง Social media : Facebook ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล และทาง Facebook ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล