สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [โครงการ] [info graphic]

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต (ดาวน์โหลด)

สื่อโฆษณาของสำนักงาน ป.ป.ช. (โอกาส สนับสนุน ยกย่อง)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การทบทวนความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและการรับสินบน

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ