กฎหมาย ระเบียบและองค์ความรู้ > แบบฟอร์มราชการ
  

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

  • คำอธิบาย

1. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง  บัตรที่ออกโดยหัวหน้าส่วนราชการในนามกรมสรรพสามิต ออกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมสรรพสามิต มี 4 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ มีไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานการรับราชการในตำแหน่งและสังกัดส่วนราชการผู้ออกบัตร

2. บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หมายถึง บัตรที่ออกโดยหัวหน้าส่วนราชการในนามกรมสรรพสามิต ออกให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปราม ตรวจสอบภาษี และการจัดเก็บภาษี

ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานที่เทียบเท่าระดับ 3 ขึ้นไป  และประเภทอำนวยการ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้

 หน่วยงานที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง (เฉพาะ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2)

หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภาค/พื้นที่ ซึ่งมีภารกิจด้านปราบปราม ตรวจสอบภาษีและจัดเก็บภาษี

  • ขั้นตอนการขอมีบัตร

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ กฎหมาย ระเบียบและองค์ความรู้ เมนู แบบฟอร์มราชการ 

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แนบเอกสาร

1. สำเนาบัตรเก่า ในกรณีบัตรหมดอายุ หรือเปลี่ยนตำแหน่ง/ระดับ
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1รูป
3. ในกรณี บัตรหาย  ต้องแนบใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเท่านั้น
ในกรณีขอทำบัตรครั้งแรก  แนบเอกสาร
1. ใบแสดงกรุ๊ปเลือด
2. สำเนาบัตรประชาชน
บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แนบเอกสาร

-  : แบบคำขอมีบัตรที่ผ่านการรับรองของผู้บังคับบัญชา  พร้อม สำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด และ รูปถ่ายชุดปกติขาวตรงตามระดับตำแหน่งปัจจุบัน 1 รูป ขนาด 2 นิ้ว (สี)

- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ทำบัตร ฝ่ายอำนวยการ ของสำนัก/สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ เพื่อรวบรวมส่งสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  • แบบประเมินความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมสรรพสามิต (ปิดรับแบบสอบถามวันที่ 8 พ.ค. 2558)

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

พนักงานราชการ