สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ลำดับการเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมสรรพสามิต

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ

ตำแหน่ง

วันที่ขึ้นบัญชี

บัญชีหมดอายุ

บรรจุถึงลำดับที่

หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชี

1

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

5-มี.ค.-63

4-มี.ค.-66

9

 -  กรมศุลกากร ลำดับที่ 39 - 48

2

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

5-มี.ค.-63

4-มี.ค.-66

256

 -  กรมควบคุมโรค  ลำดับที่ 257 - 296
 -  กรมสรรพสามิต ลำดับที่ 297 - 386

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

2

 

4

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

35

 

5

นิติกรปฏิบัติการ 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

20

 -  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
     ลำดับที่  21 - 30
 -  สำนักงานประกันสังคม ลำดับที่ 31 - 42

6

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

1

 

7

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

3

 

8

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

2

 

9

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

1

 

10

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

1

 

11

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

24-ธ.ค.-64

23-ธ.ค.-66

2