สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

สวัสดิการเป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยให้ข้าราชการมีความรู้สึกสะดวกสบายและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามารับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ

สวัสดิการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยสวัสดิการในส่วนราชการ2547

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิตว่าด้วยสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะอนุกรรมการสรรพสามิตสงเคราะห์ว่าด้วยการบริหารงานกองทุนสรรพสามิตสงเคราะห์ พ.ศ. 2563

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมสรรพสามิตว่าด้วยการเงินและการบัญชีของเงินกองทุนสวัสดิการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2563ในระบบราชการ

 

การลา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

 

ประโยชน์เกื้อกูล

ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัตืงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่

 

โครงการเสริมสร้างความผาสุก 

- โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปี 2565 (ผลการดำเนินงาน)

- โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปี 2564 (ผลการดำเนินงาน)

- โครงการเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมสรรพสามิต ประจำปี 2562-2563(ผลการดำเนินงาน)

 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2541

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562