สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

ข้าราชการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการ (มีผลเมื่อ 11 พ.ย. 2564) 

 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

- ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต

>>> เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้ง  

>>> เรื่องการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต

 

หลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนโดยกำหนดให้พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ. ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ 

- หนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0618/ว 116 ลว. 6 สิงหาคม 2553 และคู่มือ 

- ปรับปรุงโดยหนังสือสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กค 0618/ว 103 ลว. 30 มีนาคม 2560 และคู่มือ

 

หลักเกณฑ์การย้าย/เลื่อน/โอน 

+ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 

||ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประเภททั่วไป ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566|| 

 

+ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  

||ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประเภทวิชาการ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566|| 

 

+ ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอนหรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

||ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม|| ประเภทวิชาการ  || และ || ประเภททั่วไป  ||ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566||

 

          +การย้ายข้าราชการตามหนังสือ ที่ กค 0618/ว112 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565

             +การเลื่อนประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  หนังสือ สบค. เรื่อง ซักซ้อม แนวทางการประเมินบุคคล และประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและตัวอย่างแบบประเมินฯ

          - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708-ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

          - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1-ว 21 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการฯ

          - ที่ นร 0708.1-ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯ

          - ที่ นร 0708.1-ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ


ลูกจ้างประจำ

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 


พนักงานราชการ

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

- ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ) พ.ศ. 2557

- แนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการ

- แนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


ลูกจ้างชั่วคราว

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 13
  เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว