สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

ข้าราชการ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
 
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
- หนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
        - หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
        - ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์การย้ายและเลื่อนระดับ
          1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708-ว 9 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
          2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1-ว 21 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการฯ
          3. ที่ นร 0708.1-ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการฯ
          4. ที่ นร 0708.1-ว 11 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ

 


พนักงานราชการ

แนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

- หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ

- ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (พนักงานราชการ) พ.ศ. 2557

- แนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานราชการ

- แนวปฏิบัติในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป


ลูกจ้างชั่วคราว

- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ว 13
   เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว