สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมสรรพสามิต

<<<แนวทางและวิธีการในการมอบหมายงานให้บุคลากรในกรมสรรพสามิต>>>

Download   แบบมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 


 ข้าราชการ

1. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง || แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg
- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๔/ว ๑ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
- ใช้ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการประเมินส่วนราชการประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ บริหารระดับต้น อำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2566 (กค. 0618/ว 322 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565)

- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบ 1-2-3-4

แบบสรุปการประเมินผลการปฎิบัติราชการ 

 


ลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน

- แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg


พนักงานราชการ

 - ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ-ท้ายประกาศ)

 - แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg


ลูกจ้างชั่วคราว

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้งชั่วคราว

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg