สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

     รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564  ถึง 30 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้                                                                                       

   1.หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำรอบที่ 2/2564 

           2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

           3.แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)

4.เอกสารแนบ 1,3 และ 4

คลิก เพื่อส่งไฟล์แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ลงมา และประเภททั่วไปทุกระดับ**การส่งไฟล์แบบประเมินฯ จะต้อง Login ด้วย Gmail

* กรณีจำนวนไฟล์ที่จะจัดส่งมีจำนวนมากกว่า 10 ไฟล์ ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .zip หรือ  .rar  แล้วจัดส่งไปที่อีเมล poaexcise@gmail.com


     รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้                                                                                       

   1.หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำรอบที่ 1/2564

           2.ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

           3.แบบฟอร์มการประเมิน (เอกสารแนบ 2)

           4.เอกสารแนบ 1,3 และ 4

           **ช่องทางการส่งไฟล์แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ลงมา และประเภททั่วไปทุกระดับ

            ที่อีเมล poaexcise@gmail.com **

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว