สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมสรรพสามิต

<<<แนวทางและวิธีการในการมอบหมายงานให้บุคลากรในกรมสรรพสามิต>>>

Download   แบบมอบหมายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 


<<<หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรในกรมสรรพสามิต>>>

 ข้าราชการ

1. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง||แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg
- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๔/ว ๑ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ

- ใช้ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการประเมินส่วนราชการประจำปี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ บริหารระดับต้น อำนวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป
และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง(HiPPS)

||แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpgตารางกิจกรรมicon-info.jpgหลักเกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่ม

||หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ||

- ลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ (กค. 0618/ว 55 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  text2.gif  

- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

 ||Download เอกสารแนบ||

ตารางกำหนดส่ง (เอกสารแนบ 6)

- เอกสารแนบ 2

- เอกสารแนบ 1-3-4

- เอกสารแนบ 5

 


ลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน

- แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg


พนักงานราชการ

 - ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ-ท้ายประกาศ)

 - แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg


ลูกจ้างชั่วคราว

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้งชั่วคราว

|| แนวทางปฎิบัติโดยสังเขป>>>icon-info.jpg