สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมสรรพสามิต

ข้าราชการ webportal16200041902.gif

 

1. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๒๔/ว ๑ ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
- ใช้ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลการประเมินส่วนราชการประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 

- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

เอกสารแนบ 1-3-4-5

เอกสารแนบ 2

 

 

ลูกจ้างประจำ

การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำดำเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำปีละ 2 ครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปีเดียวกัน

- แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

  


พนักงานราชการ

 - ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ-ท้ายประกาศ)

 - แนวปฏิบัติที่กรมสรรพสามิตกำหนด

 


ลูกจ้างชั่วคราว

- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้งชั่วคราว

  ครั้งที่ 1

  ครั้งที่ 2