สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

       รอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565  มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้                                                                           

1. หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำรอบที่ 1/2565  และตารางกำหนดส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

2. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชกากรมสรรพสามิต ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ เอกสารแนบ 2

4. เอกสารแนบ 1 , 3 และ 4

* การส่งหลักฐานการประเมิน (แบบประเมิน) กรณีจำนวนไฟล์ที่จะจัดส่งมีจำนวนมากกว่า 10 ไฟล์ ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .zip หรือ .rar แล้วจัดส่งไปที่อีเมล poaexcise@gmail.com

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในรอบที่แล้วมา...


 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ

  - หนังสือเวียนแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการลูกจ้างประจำ 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

  - หนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์ และแบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว

 - หนังสือแจ้งเวียน  หลักเกณฑ์  และแบบประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว (ยังคงใช้หลักเกณฯ ปี 2557)