สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การพัฒนาบุคลากร

แนวทาง/วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน และการให้ทุนการศึกษา

แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี  2566 || 2565  ||   2564

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565

การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2564

โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต (24 พฤศจิกายน 2564)

โครงการสรรพสามิตพื้นที่สาขา (30 พฤศจิกายน 2563)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน (30 พฤศจิกายน 2563) 

โครงการ เทคนิคการจัดเก็บภาษี รุ่นที่ 1 (14 ธันวาคม 2563)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย เงิน รุ่นที่ 2 (21 ธันวาคม 2563)

โครงการ เทคนิคการจัดเก็บภาษี รุ่นที่ 2 (21 ธันวาคม 2563)

โครงการความรู้เกี่ยวกับวินัยและความรับผิดทางละเมิด รุ่นที่ 1 (23-25 มีนาคม 2564) และ รุ่นที่ 2 (23-31มี.ค.2564)


ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร

1) การกําหนดความจําเป็นในการพัฒนา
2) การกําหนดเป้าหมายและยทธศาสตร์
3) การกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผล


วิธีการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาในขณะปฏิบัติงาน
- การสอนงานและการแนะนำ
- การมอบหมายงาน
- การเป็นพี่เลี้ยง
- การรักษาการแทน
- การเข้าร่วมประชุม
- การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

การพัฒนานอกจาการปฏิบัติงาน
- การฝึกอบรม/สัมมนา
- การศึกษาดูงาน
- การฝึกอบรมออนไลน์ (สื่อสารทางไกล) 

การพัฒนาตนเองผ่านระบบการเรียนรู้ทางไกล (e-learning) สำนักงาน ก.พ.

 

แหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองอื่นๆ