สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการกรมสรรพสามิต (เล่ม 1)

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในราชการกรมสรรพสามิต (เล่ม 2)