สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลงานทางวิชาการ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
และระดับเชี่ยวชาญ สังกัดกระทรวงการคลังเอกสารประกอบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารประกอบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ

เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

แนวทางการเขียนผลงานหมายเลข 1 และ ผลงานหมายเลข 2 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ

แบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
- ระดับชำนาญการ เอกสารหมายเลข 1-3

- ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

แบบคำขอใช้สิทธิ แบบ SSO : 001-2 ใช้งานระบบ IPORTAL SYSTEM

ขั้นตอนการส่งเอกสารในระบบส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน

คู่มือการใช้งานระบบ E-Portfolio

1. คู่มือขั้นตอนอัพโหลดเอกสาร

2. คู่มือขั้นตอนส่งเอกสาร (เพิ่มเติม)

3. คู่มือขั้นตอนเก็บหลักฐานการเอกสาร

Line Group HELPDESK ระบบ E-Portfolio ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาการใช้งานผ่าน Line  group_line_port.jpg

 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ฐานข้อมูลรายชื่อผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว (update 19/07/2562)