สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลงานประเภทวิชาการ

 >>>ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ<<< 

   

<<<การประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่>>>
   

<<<เค้าโครงผลงาน ผลงานประเภทวิชาการในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่>>>

 

<<<เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)>>>

 


แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของกรมสรรพสามิต


 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการ 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลรายชื่อผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว (update 16/01/2566)