สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลงานทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

เอกสารการประเมินบุคคลประเภทวิชาการ (เอกสารหมายเลข 1-4) [ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2565]

- รูปแบบการทำผลงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ผลงานหมายเลข 1 และผลงานหมายเลข 2) [ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2565]

- รูปแบบการทำงานผลงานประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ [ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2565]

- หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ (สิ้นสุด 31 พ.ค. 2565)

- หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ (คุณสมบัติครบตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2565[ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2565]

  คำอธิบาย ประกอบ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่

ตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ หมายความว่า

1. ตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ คือ การเลื่อนจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการในตำแหน่งของตนเอง

2. ตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ซึ่งมี 2 สายงาน คือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ตำแหน่งเลขที่ 8,9,10,11,12,  13 และนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 59,72,79 เท่านั้น

ทั้งนี้ การเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอื่น ๆ จะมีการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งว่างต่อไป

เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

 


แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของกรมสรรพสามิต


 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการ 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลฐานข้อมูลรายชื่อผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว (update 10/05/2565)