สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การประเมินผลงานประเภทวิชาการ

 >>>  การรับสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ  <<< webportal16200041902.gif


  การประเมินบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการในตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย.gifประกาศ อ.ก.พ. กรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย.gifรูปแบบการทำผลงานประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ผลงานหมายเลข 1 และผลงานหมายเลข 2) 

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย.gifรูปแบบการทำงานผลงานประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ [ปรับปรุง 9 มิ.ย. 2565]

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย.gifหนังสือเวียน  แนวทางการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ  และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ [ปรับปรุง 11 ม.ค. 2566]

1487875567_นิ้วชี้ไปซ้าย.gifเอกสารหมายเลข 1-4 

*** ตำแหน่งระดับควบและมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ หมายความว่า***

1. ตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ คือ การเลื่อนจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการในตำแหน่งของตนเอง

2. ตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ ซึ่งมี 2 สายงาน คือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

    ตำแหน่งเลขที่ 8,9,10,11,12, 13 และนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 59,72,79 เท่านั้น


 

เค้าโครงผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

 


แบบขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ของกรมสรรพสามิต


 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการ 

มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลรายชื่อผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว (update 16/01/2566)