การบริหารงานบุคคล > หน้าที่และความรับผิดชอบตามตำแหน่ง
  

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งต่างๆ ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 (24 ต.ค. 2552) 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังและแผนอัตรากำลัง 5 ปี (2560-64)

ดาวน์โหลด