การบริหารงานบุคคล > คำสั่งแต่งตั้ง/รับโอน
  

 ย้ายข้าราชการ จำนวน 24 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2555  (5 มิ.ย. 2555) 

  • ดูรายละเอียด   

 คำสั่งย้ายข้าราชการ (95 ราย) และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (10 ราย) (19 ก.พ. 2555) 

  • รายละเอียดตามหนังสือ ว 142/2555 ลว. 

คำสั่งย้ายข้าราชการ 24 ม.ค. 2555 จำนวน 14 ราย และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย (24 ม.ค. 2554) 

  • คำสั่งกรมฯ ที่ 36/2555 และ 37/2555 ลงวันที่ 24 ม.ค. 2555

คำสั่งย้ายข้าราชการ และให้รักษาการในตำแหน่ง (2 ก.ย. 2554)