การบริหารงานบุคคล > การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิตสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562)

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิตสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

 

ระกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิตสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมสรรพสามิตสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560)