การบริหารงานบุคคล > การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
  

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ปี 2560

 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ของ อกพ.กรมสรรพสามิต

2. แบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 

- ระดับชำนาญการ  เอกสารหมายเลข  1-3 

- ระดับชำนาญการพิเศษ เอกสารหมายเลข 1-3

3. มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

4. ตรวจสอบรายชื่อผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ผ่านการประเมินมาแล้ว (update 12/07/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ปี 2562

 
2. แบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน 
 
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำหแน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ

 เค้าโครงผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ปี 2560 จำนวน 26 ตำแหน่ง