สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมสรรพสามิตให้ความสำคัญต่อความพร้อมของบุคลากรที่จะต้องทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านการปรับเปลี่ยนแนวคิดและสร้างทัศนคติใหม่ (New Mindset) เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว และคล่องตัว สามารถตัดสินใจในรูปแบบการทำงานแบบทีม การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile ให้บุคลากรในองค์กรมีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ EASE Excise ตามค่านิยม STARS และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
          นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

          1.วางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจของกรมสรรพสามิต
          2
.สรรหาและแต่งตั้งบุคลากรสอดคล้องกับระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสตามหลักเกณฑที่ประกาศกำหนด
          3.
นำระบบการทำงานในรูปแบบรวดเร็ว คล่องตัว (Agile) รวมถึงการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
          4.พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกรมสรรพสามิต

          นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi skills) ได้แก่ ทักษะความเป็นผู้นำ (Leader ship skills) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration skills)
          2.พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากร
          3.
บูรณาการระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Online ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสรรพสามิต”
          4.ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
                    

>>Download นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล || หนังสือประชาสัมพันธ์  || แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ||