สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Bureau

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department หน้าที่และอำนาจของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

หน้าที่และอำนาจของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551

 

1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเสริมสร้างวินัยและการรักษาระบบคุณธรรม
2) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรม
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย