เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนัก
  

วิสัยทัศน์: "บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต"

 

ประวัติสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

d *