การฝึกอบรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากรมสรรพสามิต

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตรการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษากรมสรรพสามิต ตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือ ทีเอชอีกิฟ (The-GIF) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีข้าราชการ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องฝึกอบรม 201 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559


  • 1210659.jpg
  • 2210659.jpg
  • 3210659.jpg
  • 4210659.jpg
  • 5210659.jpg
  • 6210659.jpg
  • 7210659.jpg
  • 8210659.jpg