การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) ตามโครงการจัดการระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) เพื่อให้กรมสรรพสามิตมีระบบคอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายเพื่อใช้งานทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หลักในภาวะฉุกเฉิน โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559


  • 01200659.jpg
  • 02200659.jpg
  • 03200659.jpg
  • 04200659.jpg
  • 05200659.jpg