การอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมันและเครื่องดื่ม) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนนทรี 1 อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 ถึง 5 สิงหาคม 2559


  • 03-08-59-01.jpg
  • 03-08-59-02.jpg
  • 03-08-59-03.jpg
  • 03-08-59-04.jpg
  • 03-08-59-05.jpg