LINE_ALBUM_2022.9.29_220929_27.jpg
การจัดการความรู้ (KM) สำนักบริหารการคลังและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.png
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 ถึ งมี.ค. 65) 2565.png
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปกแผน.png
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล