82686.jpg
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ พร้อมผู้บริหารสำนักฯ ได้ไปแสดงความยินดีกับท่านวิวัฒน์  เขาสกุล  และท่านสิริพร  ธนนันทนสกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพสามิต
ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลังและรายได้ : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_9577.jpg
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลังและรายได้ : ผู้บันทึกข้อมูล 

183543.jpg
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๓ ปี
ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลังและรายได้ : ผู้บันทึกข้อมูล 

Krungsri_0076.JPG
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงให้บริการการรับชำระภาษี
ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลังและรายได้ : ผู้บันทึกข้อมูล