10.jpg
การถ่ายทอดความรู้ (KM : Khowledge Management)
สำนักบริหารการคลังและรายได้ : ผู้บันทึกข้อมูล 

19349533_1332356820150844_337173747_o.jpg
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

15857316_1085897851520487_1215240639_o.jpg
สวัสดีปีใหม่ 2560
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

15208034_1133549280031600_1895484137_n.jpg
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
 : ผู้บันทึกข้อมูล