พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต ๓ ปี

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ณ บริเวณอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต