โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

นายวิวัฒน์  เขาสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้ นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  จังหวัดตรัง