15139710_1133549186698276_60258143_n.jpg โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ปี 2560

นายวิวัฒน์  เขาสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้  พร้อมด้วยนางสาวเสาวณีย์  มาลัยพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินการคลัง  เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยมีนายสมชาย  พูลสวัสดิ์  อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารของกรมสรรพสามิต ทบทวนการดำเนินการบริหารงานแบบบูรณาการ แนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ศึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้กับงานบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559