ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ส่วนบริหารการเบิกจ่าย
  

คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการสังกัดส่วนกลาง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แจ้งการใช้งานระบบติดตามการเบิกจ่าย (E-tracking)

กำลังปรับปรุง