ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ส่วนบริหารการพัสดุ
  

แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการสำหรับหน่วยงานกรมสรรพสามิต

สำนักบริหารการคลังและรายได้ ประกาศเจตนารมณ์ >>คลิกที่นี่<<

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิกที่นี่<<

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ >>คลิกที่นี่<<

คำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ 481/2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

กำลังปรับปรุง