ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือเวียน > ส่วนบริหารรายได้และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

การตรวจสอบการคืนภาษี กรณีขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

การประชุม เรื่อง EDC 9 มีนาคม 2561 >>คลิก<<

การรับ - จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ & Cashless society

แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต) >>คลิก<<

แนวปฏิบัติงาน กำหนดวิธีการ และขั้นตอนการจ่ายคืนภาษีให้แก่ผู้มีสิทธิจากบัญชีเงินกองกลาง เพื่อสำรองจ่ายคืนภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้มีสิทธิของกรมสรรพสามิต >>คลิก<<

ขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีจากระบบยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต >>คลิก<<

ขั้นตอนการรับชำระภาษีด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา/สำนักบริหารการคลังและรายได้ >>คลิก<<

โครงการบรรยาย GFMIS ภาค 10 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2557 รร.กาญเมณี

ภาค 10-1.jpgภาค 10-2.jpg

โครงการบรรยาย GFMIS ภาค 9 วันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2557 รร. เอเชี่ยนหาดใหญ่

ภาค 9 - 1.jpgภาค 9 -2.jpg